Par skolu

Uzņemšanas noteikumi 2014./2015. mācību gadā

          Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola uzņem audzēkņus:

Pamatskolas vakara un neklātienes programmās:

5., 6., 7., 8., 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā).

Vidusskolas vakara un neklātienes programmās:

 10., 11., 12. klasē (latviešu un krievu plūsmā).

      Mācību formas:

dienas, vakara, neklātienes ar tālmācības elementiem.

Lai pieteiktos skolā, vienam no vecākiem (aizbildņiem) vai pilngadīgajam izglītojamajam jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (aizpilda skolā);
  • iegūto izglītību apliecinoša dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu): liecība 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. klasei;
  • apliecība par pamatizglītību 10., 11., 12. klasei;
  • dzimšanas apliecības un pases kopija (uzrādot oriģinālu);
  • medicīniskā izziņa: nepilngadīgajiem – veidlapa Nr.026/u; pilngadīgajiem – veidlapa Nr.027/u

Dokumentu pieņemšana:

Darba dienās no 10.00 līdz 16.00

Tālruņi informācijai:

67392570

67392516

67395260

 

Vispārīgie uzņemšanas noteikumi (informācija no RD IKSD)

Priekšnoteikums izglītojamā uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts. Piesakoties programmas apguvei 10. klasē, izglītojamiem jāsniedz šādi dokumenti: skolas direktoram adresēts iesniegums, apliecība par pamatizglītību kopija, sekmju izraksta kopija, izziņa par deklarēto dzīvesvietu, jāuzrāda dzimšanas apliecība un pase. Piesakoties jebkurai programmas apguvei, izglītojamam jāsniedz arī ģimenes ārsta izdota izziņa par veselības stāvokli. Iesniegumu izglītojamie aizpilda uzņemšanas laikā. Neklātienes VVIP īpašais uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt vidējo izglītību pieaugušiem, kuriem ir sarežģīts darba vai mācību grafiks citā mācību iestādē. Izglītojamo mācību slodze nedēļā – 14–15 stundas (pamatā – vakaros).

Dokumentu pieņemšana notiek jūnija – augusta mēnesī.