Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts.

1.1.Iestādes nosaukums Rīgas 18. vakara(maiņu) vidusskola (turpmāk – Skola) iznomā Skolas telpas Rīgā, Sīmaņa ielā 14, ar kopējo platību 44,50 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Skolas pirmajā stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.


2. Mērķis, nosacījumi.

2.1. Nodrošināt skolas audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.
2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00.
2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.
2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.
2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

0,65 EUR /kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.


4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš, iesniedzot pieteikumu, piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.


5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1.Viens gads no līguma noslēgšanas brīža.


6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2014.gada 9.septembrim, plkst.10.00, Rīgā, Sīmaņa ielā 14, 334.kab, pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”


7. Papildus informācija:

7.1. Tel. 29720302; 67394377 Ilze Mihno , dir. vietn.adm. saimn. darbā.


Rīgas 18. vakara(maiņu) vidusskolas iznomāšanas komisija.Paziņojums.


Rīgas 18. vakara(maiņu) vidusskola iznomā komercplatību 1m² platībā skolas vestibilā (pirmajā stāvā) kafijas un karsto dzērienu automāta izvietošanai.


Mērķis:

Nodrošināt skolas izglītojamos un apmeklētājus ar karstiem dzērieniem laikā, kad skolas bufete ir slēgta.


Nosacītā cena:

7,00 Ls/ m² mēn.+PVN 21%
Pretendenta piedāvāto dzērienu sortimentam ir jāatbilst MK 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.1. punkta prasībām.


Komerclīguma darbības laiks:

no 2013. gada 14. februāra līdz 2014 .gada 13.februārim.

Pieteikumus iesniegt līdz 31.01.2013. plkst.15.00

skolas e-pastā: r18vmvs@riga.lv

vai rakstveidā skolas ēkā 216.kab. - Sīmaņa ielā 14, Rīgā

Rīgas 18. vakara(maiņu) vidusskolas iznomāšanas komisija.


Copyright © 2018. r18vmvs.lv.